Fazy procesu magazynowania

Fazy procesu magazynowania

Pojęcie magazynowania towarów obejmuje wszystkie czynności, które związane są z czasowym przechowalnictwem zapasów dóbr materialnych, a zwłaszcza ich składowaniem oraz przekazywaniem odbiorcom. Rynek magazynowy w Polsce rozwija się bardzo dynamiczne i dotyczy to zarówno strony popytowej, jak i podażowej. Obecnie łączna liczba dostępnych na rynku krajowym powierzchni magazynowych przekracza 8 milionów m2. Wzrost konkurencji sprawił, że realizacja procesów magazynowania musi przebiegać na jak najwyższym poziomie. Niezbędna jest do tego prawidłowa organizacja czynności technicznych. Na efektywność gospodarki magazynowej wpływać będzie optymalne wykorzystanie powierzchni składowej oraz opracowanie programu magazynowania z uwzględnieniem poszczególnych faz tego procesu.

Przyjmowanie i składowanie

Pierwszą fazą procesu magazynowania jest przyjmowanie. Na tym etapie towar wpływa do magazynu, co odbywa się w specjalnie w tym celu wydzielonej strefie. Przyjęcie towaru może być wewnętrzne w ramach przedsiębiorstwa oraz zewnętrzne od dostawcy zewnętrznego. Procedura przyjęcia rozpoczyna się identyfikacją towarów oraz szczegółową weryfikacją ich stanu faktycznego na podstawie dołączonej dokumentacji. Kontrola ilościowa i jakościowa to odbiór, z kolei kontrola strony formalnej to przyjęcie. Potwierdzenie przyjęcia towaru jest równoznaczne z tym, że magazyn przejmuje na siebie całą odpowiedzialność za towar. Magazynowanie towarów na tym etapie obejmuje rozładunek przy pomocy dostępnej infrastruktury przeładunkowej oraz sortowanie zgodnie z przyjętą techniką. Towar podlega ścisłej ewidencji i na koniec tego etapu przekazywany jest do składowania.

Składowanie to czynności rozlokowania towaru na dostępnej powierzchni magazynowej w sposób pozwalający na swobodne przeprowadzanie kolejnych działań. Towar przechowuje się w strefie składowania w systemie tymczasowym. Proces składowania rozpoczyna się odbiorem towaru ze strefy przyjęć oraz jego prawidłowym rozmieszczeniem. Składowaniu towarów towarzyszą okresowe kontrole oraz czynności konserwacyjne. Warto mieć na uwadze, że rozmieszczenie i późniejsze składowanie towarów musi być zgodne z wymaganą technologią składowania i warunkami przechowywania, a zwłaszcza odpowiednią temperaturą, wilgotnością powietrza czy zacienieniem. Istotne są właściwości fizyczne i chemiczne przechowywanych towarów. Składowanie obejmuje także ochronę przed czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Faza składowania kończy się przemieszczeniem towaru do strefy kompletacji oraz strefy wydań.

Kompletacja i wydawanie

Usługi kompletacyjne towarów polegają na przygotowywaniu zamówień do dostarczenia do klienta, czyli na podjęciu odpowiedniej ilości towaru oraz zestawieniu go zgodnie z oczekiwaniem odbiorcy. W ten sposób powstają samodzielne jednostki ładunkowe. Kompletacja zachodzi w sposób racjonalny tylko wówczas, gdy towar w fazie składowania został przystosowany do szybkiego i bezpośredniego dostępu. Skompletowane zamówienie musi każdorazowo zostać skontrolowane, zwłaszcza pod kątem przygotowania towaru do bezpiecznego transportu. Realizacja zamówienia odbywa się wyznaczoną ścieżką kompletacji zgodnie z zamówieniem lub według asortymentów. Polecenia kompletacyjne mogą być wydawane przez terminal radiowy, technologię świetlną lub głosową bądź przez etykiety, umożliwiające identyfikację towaru.

Magazynowanie towarów kończy się fazą wydawania zapasów odbiorcy. Towar można wydawać w takiej formie, w jakiej został przyjęty bądź w stworzonych jednostkach ładunkowych. W sytuacji, gdy towar nie podlegał kompletacji należy go posegregować w jednostki transportowe. Następnie konieczna jest weryfikacja towaru zgodnie z dokumentacją i oznakowaniem. Pozytywny wynik kontroli skutkuje umieszczeniem towaru na środku transportowym. Z powyższego zestawienia wynika, że proces magazynowy to uporządkowany łańcuch operacji, które są bezpośrednio powiązane z obsługą magazynowanych towarów.

zobacz jak do nas trafić? strzałka

poznaj nasze promocje

Kontakt - operis

sprawdź

mapę dojazdu

do naszej firmy